<kbd id='zxxoGLmoM'></kbd><address id='zxxoGLmoM'><style id='zxxoGLmoM'></style></address><button id='zxxoGLmoM'></button>

       <kbd id='zxxoGLmoM'></kbd><address id='zxxoGLmoM'><style id='zxxoGLmoM'></style></address><button id='zxxoGLmoM'></button>

           <kbd id='zxxoGLmoM'></kbd><address id='zxxoGLmoM'><style id='zxxoGLmoM'></style></address><button id='zxxoGLmoM'></button>

               <kbd id='zxxoGLmoM'></kbd><address id='zxxoGLmoM'><style id='zxxoGLmoM'></style></address><button id='zxxoGLmoM'></button>

                   <kbd id='zxxoGLmoM'></kbd><address id='zxxoGLmoM'><style id='zxxoGLmoM'></style></address><button id='zxxoGLmoM'></button>

                       <kbd id='zxxoGLmoM'></kbd><address id='zxxoGLmoM'><style id='zxxoGLmoM'></style></address><button id='zxxoGLmoM'></button>

                           <kbd id='zxxoGLmoM'></kbd><address id='zxxoGLmoM'><style id='zxxoGLmoM'></style></address><button id='zxxoGLmoM'></button>

                               <kbd id='zxxoGLmoM'></kbd><address id='zxxoGLmoM'><style id='zxxoGLmoM'></style></address><button id='zxxoGLmoM'></button>

                                   <kbd id='zxxoGLmoM'></kbd><address id='zxxoGLmoM'><style id='zxxoGLmoM'></style></address><button id='zxxoGLmoM'></button>

                                       <kbd id='zxxoGLmoM'></kbd><address id='zxxoGLmoM'><style id='zxxoGLmoM'></style></address><button id='zxxoGLmoM'></button>

                                           <kbd id='zxxoGLmoM'></kbd><address id='zxxoGLmoM'><style id='zxxoGLmoM'></style></address><button id='zxxoGLmoM'></button>

                                               <kbd id='zxxoGLmoM'></kbd><address id='zxxoGLmoM'><style id='zxxoGLmoM'></style></address><button id='zxxoGLmoM'></button>

                                                   <kbd id='zxxoGLmoM'></kbd><address id='zxxoGLmoM'><style id='zxxoGLmoM'></style></address><button id='zxxoGLmoM'></button>

                                                       <kbd id='zxxoGLmoM'></kbd><address id='zxxoGLmoM'><style id='zxxoGLmoM'></style></address><button id='zxxoGLmoM'></button>

                                                           <kbd id='zxxoGLmoM'></kbd><address id='zxxoGLmoM'><style id='zxxoGLmoM'></style></address><button id='zxxoGLmoM'></button>

                                                               <kbd id='zxxoGLmoM'></kbd><address id='zxxoGLmoM'><style id='zxxoGLmoM'></style></address><button id='zxxoGLmoM'></button>

                                                                   <kbd id='zxxoGLmoM'></kbd><address id='zxxoGLmoM'><style id='zxxoGLmoM'></style></address><button id='zxxoGLmoM'></button>

                                                                       <kbd id='zxxoGLmoM'></kbd><address id='zxxoGLmoM'><style id='zxxoGLmoM'></style></address><button id='zxxoGLmoM'></button>

                                                                           <kbd id='zxxoGLmoM'></kbd><address id='zxxoGLmoM'><style id='zxxoGLmoM'></style></address><button id='zxxoGLmoM'></button>

                                                                               <kbd id='zxxoGLmoM'></kbd><address id='zxxoGLmoM'><style id='zxxoGLmoM'></style></address><button id='zxxoGLmoM'></button>

                                                                                   <kbd id='zxxoGLmoM'></kbd><address id='zxxoGLmoM'><style id='zxxoGLmoM'></style></address><button id='zxxoGLmoM'></button>

                                                                                     网页斗地主:拉夏贝尔(06116.HK)控股股东及其一致行动人补充质押3050万股A股

                                                                                     2019年02月01日 19:30 来源:中信达青年报

                                                                                      拉夏贝尔(06116.HK)公布,公司2019年2月1日接控股股东、实际控制人邢加兴及其一致行动人上海合夏投资有限公司(以下简称“上海合夏”)通知,邢加兴及上海合夏将其持有的部分公司有限售条件A股股份办理了补充质押。

                                                                                      邢加兴将公司有限售条件股份3500万股和4000万股质押至海通证券。另外,邢加兴将有限售条件股份1500万股和1700万股补充质押至海通证券。

                                                                                      因近期公司股票价格波动,邢加兴本次将共计2500万股(占公司总股本的4.56%,占公司A股总股本7.51%)有限售条件股份补充质押至海通证券。其中,有限售条件股份1250万股的质押系对2017年11月30日披露的股份质押的补充质押,该笔补充质押的初始交易日为2019年1月31日,购回交易日为2020年11月27日;另一笔1250万股的质押系对2017年12月9日披露的股份质押的补充质押,该笔补充质押的初始交易日为2019年1月31日,购回交易日为2020年12月4日。

                                                                                      上海合夏已将有限售条件股份2200万股质押至中信证券,并另将有限售条件股份500万股补充质押至中信证券。

                                                                                      因近期公司股票价格波动,上海合夏将共计550万股(占公司总股本的1.00%,占公司A股总股本1.65%)有限售条件股份补充质押至中信证券,该笔补充质押的初始交易日为2019年2月1日,购回交易日为2020年10月8日。

                                                                                      截至公告日,邢加兴直接持有公司股份141,874,425股,占公司总股本25.91%,占公司A股总股本42.62%;上海合夏持有公司有限售条件股份45,204,390股,占公司总股本8.25%,占公司A股总股本13.58%,系邢加兴的一致行动人;故控股股东、实际控制人邢加兴和一致行动人上海合夏合计持有公司有限售条件股份187,078,815股,占公司总股本34.16%,占公司A股总股本56.20%。

                                                                                      本次补充质押后,邢加兴累计质押股份132,000,000股,占公司总股本24.10%,占公司A股总股本39.65%,占邢加兴直接持有141,874,425股公司股份的93.04%;上海合夏累计质押股份32,500,000股,占公司总股本5.93%,占公司A股总股本9.76%,占上海合夏持有45,204,390股公司股份的71.90%;邢加兴及上海合夏累计质押股份164,500,000股,占公司总股本30.04%,占公司A股总股本49.42%,占邢加兴及上海合夏合计持有187,078,815股的87.93%。

                                                                                      公告称,控股股东、实际控制人邢加兴及其一致行动人上海合夏本次质押系补充质押,不涉及新的融资需求。邢加兴、上海合夏的质押融资还款来源包括上市公司股票分红及其他投资收益等。